LÚC ĐỨC PHẬT KHÔNG TRỤ Ở ĐỜI TRƯỚC LÚC DI LẶC BỒ TÁT THỊ HIỆN THÀNH PHẬT KHOẢNG GIỮA NÀY DO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GIÁO HOÁ THAY THẾ ĐỨC PHẬT

LÚC ĐỨC PHẬT KHÔNG TRỤ Ở ĐỜI, TRƯỚC LÚC DI LẶC BỒ TÁT THỊ HIỆN THÀNH PHẬT, KHOẢNG GIỮA NÀY DO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GIÁO HOÁ THAY THẾ ĐỨC PHẬT.
️Kinh văn: “Ta sắp sửa vào Niết Bàn rồi! Ông hãy sớm hoàn tất lời nguyện đó, thì Ta cũng không còn phải lo nghĩ gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa.”
Đọc câu kinh này chúng ta cảm xúc thật sâu sắc, chúng ta học Phật bắt đầu từ đâu? Bạn xem đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tâm gì? Trong tâm Phật chỉ có hết thảy chúng sanh hiện tại và vị lai, chẳng có ‘Ta’, đó chính là tâm Phật. Mỗi niệm đức Phật đều phục vụ cho chúng sanh, đều để cứu vớt hết thảy chúng sanh đang chịu khổ nạn. Kinh này là do đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng trước khi ngài nhập diệt, có thể nói là lời dạy cuối cùng, sau khi giảng xong kinh này là ngài giảng bộ kinh Niết Bàn, cho nên đây là kinh giảng ngay trước kinh Niết Bàn, có thể nói đây là lời dạy cuối cùng.
‘Ngô tức niết bàn’, ‘niết bàn’ là Phạn ngữ dịch âm, thông thường dịch là ‘diệt độ’, trong Tứ Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo, ‘Diệt’ tức là niết bàn. Ở Trung Quốc cách dịch được dùng nhiều nhất là ‘viên tịch’, viên là viên mãn, công đức viên mãn, tịch là tịch diệt, thanh tịnh tịch diệt. Trong Chú Giải ghi là ‘Niết bàn, Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư dịch là viên tịch’ Huyền Trang đại sư tóm gọn lại rất hay! ‘Đức chẳng không đầy đủ gọi là Viên’, công đức viên mãn, chẳng có một tơ hào thiếu sót gọi là ‘viên’, ‘Chướng không còn chỗ chẳng tận gọi là Tịch’, cũng rất hay, ý nghĩa rất hay! Chướng tức là Tam Chướng, Nhị Chướng, ‘Nhị Chướng’ là Phiền Não Chướng, Sở Tri Chướng. Tam Chướng là Hoặc, Nghiệp, Khổ, cả ba đều đoạn dứt hết thì gọi là ‘Tịch’. Do đó có thể biết Niết Bàn, Viên Tịch chẳng phải danh từ thay thế cho chữ ‘chết’, hiện nay mọi người đều dùng nó như là danh từ thay thế cho chữ ‘chết’. Khi người xuất gia ‘chết’, [người ta thường nói] người nào đó viên tịch, người nào đó nhập niết bàn. Vậy thì có ai tương lai không nhập niết bàn không? Ai cũng phải ‘nhập niết bàn’, bất kể là học Phật hay không học Phật đều phải ‘nhập niết bàn’, đây là quan niệm sai lầm. Nói thật ra ‘niết bàn’ là khi sống đã chứng được, chứ chẳng phải là từ ngữ thay thế cho chữ ‘chết’.
Ở đây nói ‘ngô tức niết bàn’, là trong thời gian này duyên giáo hóa chúng sanh của đức Phật đã hết, công đức viên mãn, ngài thị hiện rời khỏi thế gian này, là tướng ‘nhập niết bàn’ trong tám tướng thành đạo, [nhập niết bàn] có ý nghĩa như vậy. Khi duyên hết thì đức Phật không trụ trong cõi đời, trụ ở đời chẳng còn ý nghĩa, những người có duyên, đáng được độ đều đã được ngài độ, những người chẳng được độ đều đã được ngài gieo hạt giống Phật pháp, nhưng hạt giống ấy còn chưa chín muồi đương nhiên ngài phải rời khỏi thế gian này.‘Sử nhữ tảo tất thị nguyện’, bạn phát tâm tiếp tục làm công việc này, rất tốt! Cho nên lúc đức Phật không trụ ở đời, trước lúc Di Lặc Bồ Tát thị hiện thành Phật, khoảng giữa này là do Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa thay thế đức Phật, trong hết thảy Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát thay thế đức Phật, trong thời gian này thân phận của ngài rất đặc biệt.
Địa Tạng Bồ Tát thay mặt đức Phật là có ý nghĩa gì? Trong kinh này có nói ‘Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng’, cương lãnh giáo học ‘Hiếu thân tôn sư’ thay thế lời dạy của đức Phật trong suốt khoảng thời gian dài này, vì lời dạy của hết thảy chư Phật Như Lai đều dựa trên căn bản ‘Hiếu thân tôn sư’. Đức Phật chẳng còn tại thế, công việc chúng ta phải làm là duy trì ủng hộ cơ sở giáo học này, chúng ta không có năng lực nâng cao giáo học này lên nhưng cơ sở này nhất định phải giữ gìn, không thể đánh mất. Công việc này rất quan trọng, đây là tinh thần được nói rõ trong bộ kinh này.
(Trích: Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký – tập 32 / trang 495)

1 thought on “LÚC ĐỨC PHẬT KHÔNG TRỤ Ở ĐỜI TRƯỚC LÚC DI LẶC BỒ TÁT THỊ HIỆN THÀNH PHẬT KHOẢNG GIỮA NÀY DO ĐỊA TẠNG BỒ TÁT GIÁO HOÁ THAY THẾ ĐỨC PHẬT”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *