Nhất tâm quán lễ Linh Sơn hội thượng thân thừa Phật hối thọ dữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh chúc dĩ hoằng dương Tịnh Độ pháp môn hiện tại Đâu Suất nội viện đương lai tam hội Long Hoa Bồ Đề thụ hạ thành Đẳng Chánh Giác phước đức vô biên Di Lặc Bồ Tát Nam mô A Mi Đà Phật Nhất tâm quán lễ Di Lặc Bồ Tát phước đức vô biên trong hội Linh Sơn đích thân vâng lời Phật dạy truyền trao Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh căn dặn hoằng dương pháp môn Tịnh Độ hiện ngự Đâu Suất nội viện trong ba hội Long Hoa thuở tương lai dưới cội Bồ Đề thành Đẳng Chánh Giác Nam mô A Mi Đà Phật Nam Mô Chiêu Minh Tự Lão Bồ Tát

Nhất tâm quán lễ Linh Sơn hội thượng, thân thừa Phật hối, thọ dữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, chúc dĩ hoằng dương Tịnh Độ pháp môn, hiện tại Đâu Suất nội viện, đương lai tam hội Long Hoa, Bồ Đề thụ hạ, thành Đẳng Chánh Giác, phước đức vô biên Di Lặc Bồ Tát.
Nam mô A Mi Đà Phật

Nhất tâm quán lễ, Di Lặc Bồ Tát phước đức vô biên, trong hội Linh Sơn, đích thân vâng lời Phật dạy, truyền trao Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, căn dặn hoằng dương pháp môn Tịnh Độ, hiện ngự Đâu Suất nội viện, trong ba hội Long Hoa thuở tương lai, dưới cội Bồ Đề, thành Đẳng Chánh Giác.
Nam mô A Mi Đà Phật
Nam Mô Chiêu Minh Tự Lão Bồ Tát

2 thoughts on “Nhất tâm quán lễ Linh Sơn hội thượng thân thừa Phật hối thọ dữ Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh chúc dĩ hoằng dương Tịnh Độ pháp môn hiện tại Đâu Suất nội viện đương lai tam hội Long Hoa Bồ Đề thụ hạ thành Đẳng Chánh Giác phước đức vô biên Di Lặc Bồ Tát Nam mô A Mi Đà Phật Nhất tâm quán lễ Di Lặc Bồ Tát phước đức vô biên trong hội Linh Sơn đích thân vâng lời Phật dạy truyền trao Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh căn dặn hoằng dương pháp môn Tịnh Độ hiện ngự Đâu Suất nội viện trong ba hội Long Hoa thuở tương lai dưới cội Bồ Đề thành Đẳng Chánh Giác Nam mô A Mi Đà Phật Nam Mô Chiêu Minh Tự Lão Bồ Tát”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *